Ambee logo

NDVI - Vegetasjonsindeks

NDVI APIet returnerer verdier for NDVI (normalised difference vegatation index) og EVI (enhanced vegetation index) for områder bestemt ved geokoordinater. NVDI/vegetasjonsindeks er et tall som brukes innenfor fjernmåling for å identifisere og skille mellom ulike typer vegetasjon og tilstanden til denne.

Input

Output

Eksempel spørring